MENU GŁÓWNE
Prusice, dnia 27 grudzień 2017 r.

ZP.271.4.2017

wg. Rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający, informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego pod sygnaturą ZP.271.2.2017 pn.: ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

wyłoniono Wykonawcę:

 

Restauracja Extra Blat

Maciej Wróblewski

ul. Szkolna 3

63-900 Rawicz

 

za łączną cenę w wysokości 406 260,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert-cena w związku, z czym została uznana za najkorzystniejszą.

 

W wyznaczonym terminie w postępowaniu wpłynęły 3 oferty: cena (waga 100%):Poniżej zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena brutto  (zł) Wykonawcy

Łączna cena ofertowa przyjęta do porównania ofert (w zł)

1.

ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów

 

5,82 zł

Brak

2.

MINI BAR

Piotr Opałka

55-100 Trzebnica, ul. Żeromskiego 25

 

6,04 zł

490 762,08 zł

3.

Restauracja Extra Blat

Maciej Wróblewski

ul. Szkolna 3

63-900 Rawicz

 

 

5,00 zł

406 260,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta najtańsza w jedynym kryterium -cena (waga 100%).

 

 

Wykonawcy Wykluczeni oraz odrzucone oferty:

1.

ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów

 

 

Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W trakcie trwania procedury przetargowej, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający w dniu 08-12-2017r. Ogłoszenie nr 500071977-N-2017 oraz dnia 14-12-2017r. nr Ogłoszenia 500075297-N-2017, dokonał zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, w którym zmianie uległy tytuł Zamówienia i zapis pomiędzy punktem 3 a 4 : Łączna wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy obliczona zgodnie z zapisami SIWZ wynosi:

Cena za jeden posiłek ………………zł brutto x 81 252 (ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy) = …………….....zł brutto (słownie: ...................................)

Wykonawca ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski, w złożonej do postępowania ofercie nie uwzględnił dokonanych przez zamawiającego modyfikacji i złożył ofertę na nieaktualnym formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ przed wprowadzonymi zmianami, w związku z czym  złożona przez ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski oferta jest niezgodna z zapisami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie widzi możliwości poprawienia treści ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, gdyż zapis w treści złożonej oferty nie stanowi innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Modyfikacje wprowadzone przez Zamawiającego dotyczyły zmiany łącznej wartości zamówienia w okresie obowiązywania umowy obliczona zgodnie z zapisami SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy:

ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów, z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.

 

 

 

Do wiadomości:

  1. ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów
  2. Restauracja Extra Blat Maciej Wróblewski ul. Szkolna 363-900 Rawicz.
  1. MINI BAR Piotr Opałka  ul. Żeromskiego 25 , 55-100 Trzebnica.
  1. www.bip.prusice.pl
  2. Tablica ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach.
  3. a/a.

 

Wykonawcy wykluczeni/oferty odrzucone

Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił 1 ofertę.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy  PZP umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta po dniu 02.01.2018r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3