Aktualności nowe

 

Baza teleadresowa instytucji samorządowych,

podmiotów oraz organizacji pozarządowych

świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego,

dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

(podmiotów zapewniających miejsca schronienia

oraz podmiotów świadczących wsparcie

w formie poradnictwa specjalistycznego)

 

Instytucje samorządowe,

podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi

dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021 r.(xlsx)


Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2021 r.(xls)

 


 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj., Dz. U. z 2021r. poz. 305 )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

zwraca się do osób zainteresowanych z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice, świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, ul. Powstańców Śl. 17, 55 – 110 Prusice, tel. 71 312 50 97, 71 312 51 97.

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Więcej…
 


Zapytanie ofertowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj., Dz.U.z 2021 r. poz.305 ) zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Zamawiający:
Gminny   Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, ul. Powstańców Śl. 17, 55 – 110 Prusice, tel. 71 312 50 97, 71 312 51 97.


Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Poszukujemy specjalistów z zakresu logopedii, psychologii, fizjoterapii i zaburzeń integracji sensorycznej SI

--
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śląskich 17
55-110 Prusice tel. 713125097

 

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018


Poniżej link do sprawozdań finansowych Ośrodka za rok 2018

 

Zapytanie ofertowe


na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice. Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz.1870 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach zwraca się do osób zainteresowanych z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice, świadczonych w miejscu zamieszkania.


Zamawiający:
Gminny   Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, ul. Powstańców Śl. 17, 55 – 110 Prusice, tel. 71 312 50 97, 71 312 51 97.


Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

 


 

 

Zapytanie ofertowe


na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice. Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz.1870 )
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach zwraca się do osób zainteresowanych z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice, świadczonych w miejscu zamieszkania.


Zamawiający:
Gminny   Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, ul. Powstańców Śl. 17, 55 – 110 Prusice, tel.
71 312 50 97, 71 312 51 97.


Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
miejscu ich zamieszkania

 

Zapytanie ofertowe


na wykonywanie usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

zwraca się do osób zainteresowanych z zapytanie ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice, świadczonych w miejscu zamieszkania.

 
PDF Drukuj Email

Dnia 30 grudnia 2015r. o godz. 12:00 odbędzie się otwarcie rozpoczynające działalność Prusickiego Dziennego Domu Pomocy  ,,Senior – WIGOR”, którego siedziba znajduje się w Prusicach (woj. Dolnośląskie) przy ul. Żmigrodzkiej 39. Dom dla seniorów powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego ,,Senior – WIGOR” na lata 2015-2020, z którego Gmina pozyskała 250 tyś. zł. Aktualnie trwają jeszcze prace remontowo – porządkowe. Na parterze wewnątrz budynku zostały wydzielone pomieszczenia: jadalnia, kuchnia, pomieszczenie klubowe, pokój ćwiczeń, pokój do odpoczynku, terapii indywidualnej pokój pielęgniarski, szatnia, pralnia, toalety.

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Prusicki Dzienny Dom Pobytu

,,Senior – WIGOR” - Nabór wniosków


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

ogłasza nabór

uczestników do Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR"

1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Prusickim Dziennym Domu Pobytu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Żmigrodzkiej 39, w Prusicach. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR" – 30.12. 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

2. Grupa docelowa

Uczestnikami zajęć w Prusickim Dziennym Domu Pobytu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Prusice. Zakłada się objęcie wsparciem - 15 osób.

3. Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Prusickim Dziennym Domu Pomocy "Senior - WIGOR" proszone są o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 17, w godzinach 7:30 - 15:30, środy od 07:30 – 17:30

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.mgopsprusice.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 17, w godzinach 7:30 - 15:30, środy od 07:30 – 17:30


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami tel.
(71) 312-50-97

 
PDF Drukuj Email

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania:

  • Kryterium ogólne- 674zł

  • Kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym- 764zł

  • Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 1922 zł na osobę,

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Wymagane dokumenty do

 

Zasiłku rodzinnego i

 

świadczenia wychowawczego

(500 +)

 


1. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za 2017r.

 

2. w przypadku samotnego wychowania dziecka- zasądzone alimenty przez sąd, ojciec nieznany- zupełny akt urodzenia, wdowa/wdowiec - akt zgonu

 

3 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ( ryczałt, karta podatkowa)- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zapłaconym podatku za 2017r.

 

4. jeżeli nastąpiła utrata dochodu - kserokopia świadectwa pracy i PIT-u 11 za 2017r.

 

5. jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu - zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc


 

O wszelkich zmianach o dochodzie

 

w rodziny, lub w składzie rodziny

 

zobowiązany jest poinformować

 

organ wydający decyzje.

 
PDF Drukuj Email

,

 
PDF Drukuj Email

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach

informuje, iż można składać wnioski Aplikacyjne

do Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii w Prusicach na 2015 rok.

 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach przy ul. Powstańców Śląskich 17

do dnia 12 grudnia 2014 r., do godz. 13:30.

 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż wszelkie wnioski z prośbą o wsparcie finansowe w roku 2015, nadsyłane w późniejszym terminie- nie będą uwzględniane.

 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Narkomanii i Uzależnień Lekowych

- Jolanta Guzik

 

Poniżej dostępne są druki wniosków Aplikacyjnych:

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki