Ogłoszenie nr 500075297-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

 

Prusice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628853-N-2017
Data: 2017-12-06

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, Krajowy numer identyfikacyjny 594195400000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 55110   Prusice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 312 50 97, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 71 312 50 97.
Adres strony internetowej (url): www.bip.prusice.pl, www.opsprusice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.
W ogłoszeniu powinno być: Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 9. Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 02.01.2018r. – 31.12.2021r. wynosi ok. 27 084.
W ogłoszeniu powinno być: 9. Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 04.01.2018r. – 31.12.2020r. wynosi 27 084, w okresie trzech lat przewidujemy ok. 81 252.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przed 02.01.2018r. i w kolejnych latach przed rozpoczęciem roku szkolnego.
W ogłoszeniu powinno być: 11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przed podpisaniem umowy i w kolejnych latach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2018-01-02 lub zakończenia: 2021-12-31
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2018-01-04 lub zakończenia: 2020-12-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej 5 dostaw, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej 4 dostawy, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzających ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej ni z 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wyłącznie przedstawienia informacji o wykonanej co najmniej 5 dostawach, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie.
W ogłoszeniu powinno być: 1) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzających ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej ni z 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wyłącznie przedstawienia informacji o wykonanej co najmniej 4 dostawach, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2017-12-18, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2017-12-19, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 140867,94
W ogłoszeniu powinno być: 422603,82

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: polski

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki