PDF Drukuj Email

GOPS.ZP.271.01.2013 Prusice, dnia 19 sierpień 2013 r.


Wg rozdzielnika


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pn. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i zespołu szkół z terenu Gminy Prusice w trakcie roku szkolnego 2013/2014”.


ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający, Gmina Prusice, informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod sygnaturą GOPS.ZP.271.01.2012 pn.: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i zespołu szkół z terenu Gminy Prusice w trakcie roku szkolnego 2013/2014” wyłoniono Wykonawcę:


MINI BAR Piotr Opałka

ul. Żeromskiego 25

55-100 Trzebnica


Poniżej informacja zawierająca nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w jedynym kryterium: cena (waga 100%):


Lp

Wykonawca

Cena Wykonawcy w zł

Liczba punktów

1.

MINI BAR Piotr Opałka

ul. Żeromskiego 25

55-100 Trzebnica

Restauracja ,,Extra Blat

3,13 100
2.

Maciej Wróblewski

Masłowo ul. Śląska 47A

63-900 Rawicz

3,20 97,81
3.

Firma Usługowo – Handlowa ,,Fantazja”

ul. Krótka 2

55-110 Prusice

5,50 56,90

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Wykonawcy MINI BAR Piotr Opałka ul. Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica, udziela się wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Uzasadnienie wyboru oferty-oferta najkorzystniejsza w jedynym kryterium cena. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a) PZP, który stanowi, że Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 mnie odrzucono żadnej oferty oraz

a) w przypadku przetargu nieograniczonego albo zapytanie o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy.


Zatwierdzam:

P.O. Kierownika

Joanna Wiraszka

Do wiadomości:

1. MINI BAR  Piotr Opałka

ul. Żeromskiego 25

55-100 Trzebnica

2. Restauracja ,,Extra Blat”

Maciej Wróblewski

Masłowo ul. Śląska 47A

63-900 Rawicz

3. Firma Usługowo – Handlowa ,,Fantazja”

ul. Krótka 2

55-110 Prusice

4. www.bip.prusice.pl

5. www.opsprusice.pl

6. a/a

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki